Algemene voorwaarden

Algemene_Voorwaarden

 

 

Onder Verhuurder wordt verstaan:                               Betreffende dealer waar wordt gereserveerd.
Onder huurder wordt verstaan:                                      Ondergetekende (huurder van de scooter(s)
Onder het gehuurde wordt verstaan:                             Scooters + toebehoren die worden ingezet door de betreffende dealer.

ARTIKEL 1

Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd, geprepareerd en een duidelijke instructie te hebben gegeven voor de werking van de scooter(s) en eventuele toebehoren. De maximale belastbaarheid van de scooter bedraagt 150kg.

ARTIKEL 2

Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. De Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 21 jaar en dient zich bij aflevering te legitimeren met een geldig bromfietsrijbewijs en/of autorijbewijs.

ARTIKEL 3

De huurder verklaart op een verantwoorde en nette manier met het gehuurde om te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de openbare orde en netheid. De huurder dient zich tijdens de huur de houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels.

ARTIKEL 4

De scooter(s) zijn WA- verzekerd. Huurder danwel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico, van € 175,- per gebeurtenis. Bij aflevering van de scooter(s) wordt een schadeformulier meegeleverd. Indien niets is vermeld op het schadeformulier gaat de verhuurder er van uit dat er geen enkele schade aan het gehuurde is geconstateerd. De verhuurder heeft de plicht zich te houden aan de polisvoorwaarden. In geval van schade of anderzins dan wordt per dealer dit doorberekend in de premie.

ARTIKEL 5

Bij het verlaten van de scooter(s) dient ten allen tijde de scooter(s) te worden gezekerd met het bijgeleverde kettingslot De scooter(s) moet worden verankerd aan een voorwerp in de grond. De huurder is verantwoordelijk voor de verankering van de scooter(s) aan een vast punt.

ARTIKEL 6

De huurder is aansprakelijk voor de schade tengevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde scooter(s) toegebracht of ontstaan. Ongeacht of dit gevolg is van schade van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder ten allen ijden direct telefonisch ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter(s) inclusief alle toebehorende materialen. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de taxatie en schade, maar ook alle verhaalkosten voor de rekening van de huurder.   

ARTIKEL 7

Het huren van de scooter(s) geschiedt op eigen risico. Verhuurder/EYE Rent is niet aansprakeliijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

ARTIKEL 8

Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

ARTIKEL 9

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij het te laat retourneren van de scooter(s) geldt een uurtarief additioneel van €20,- per uur per scooter.

ARTIKEL 10

De huurder zal als een goede beheerder de aan hem/haar verhuurde scooter(s) verzorgen en deze in de overeenkomst met de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

ARTIKEL 11

De scooter(s) wordt door de verhuurder in nette staat geleverd aan huurder en de scooter(s) dient ook weer door de huurder in goede en nette staat ingeleverd te worden bij de verhuurder.

ARTIKEL 12

Verhuuder heeft het recht om onder bijzondere weersomstandigheden, zonder enige vorm van kosten, te annuleren als de veiligheid van de huurder in gevraar dreigt te komen, dit ter beoordeling van de verhuurder.

ARTIKEL 13

Indien de huurder een annuleringsverzekering afsluit op de site van www.huur-een-scooter.nl dan geldt daar de regel voor dat de huurder niet het huurbedrag retour krijgt, maar een andere datum kan kiezen. Dit geschied in overleg te gaan met de betreffende verhuurder en/of EYE Rent.

ARTIKEL 14

De verhuurder dient zich ten alle tijden correct en netjes te gedragen tegenover de huurder en EYE Rent. Wanneer het gehuurde  in de winkel van de verhuurder is overeengekomen en via contante betaling of pintransactie is voldaan, dan krijgt de verhuurder een factuur van EYE Rent om dit te verrekenen, zie overeenkomst tussen verhuurder en EYE RENT. Daarnaast moet de verhuurder na de huurperiode de scooter(s) weer aanmelden bij EYE Rent. Zo wordt het gehuurde weer beschikbaar gezet op de site van www.huur-een-scooter.nl Afspraken die terplekke worden gemaakt tussen verhuurder en huurder heeft/kan EYE Rent géén verantwoording voor dragen, tenzij EYE Rent hierover wordt ingelicht!

ARTIKEL 15

De borg voor de eerste  scooter is €200,- en elk volgende scooter is € 125,- en deze is voldaan bij de reservering via de betreffende site. Als de huurder in de winkel van de verhuurder de scooter(s) heeft gehuurd, dient ook het hele huurbedrag vooraf te worden voldaan. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van de schade met de gestorte borg te verrekenen. Indien de huurder het gehuurde in goede staat retourneert zal de verhuurder de scooter(s) terugmelden aan EYE Rent en wordt de borg teruggestort gedeeltelijk of volledig aan de huurder. Wanneer het gehuurde in de winkel is gehuurd, wordt de borg terugbetaald a contant en/of via de bank.

ARTIKEL 16

De verhuurder(s), dealer(s) die zijn aangesloten bij EYE RENT, is verantwoordelijk voor het zorgdragen en de afhandeling van het verhuurproces tussen verhuurder en huurder. Alle afspraken tussen EYE Rent en verhuurder zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen hen. Daarnaast heeft EYE Rent het recht om zijn fee te verhogen zonder hiervoor de verhuurder in kennis te stellen, mits dit binnen het redelijk blijft en de verhoging niet hoger is dan 10%. Verhuurder komt de gemaakte afspraken na zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en het getekende overeenkomst.  Wanneer de verzekeringspremie wijzigt zal deze ook worden doorbelast  aan de dealers. Het maandelijkse bedrag à €7,50 wat de dealer verschuldigd is  aan Eye Rent kan ook gewijzigd worden, indien Eye Rent dit nodig acht..

ARTIKEL 17

De scooter(s) wordt afgeleverd met een volle tank (Euro95). De huurder dient tijdens de huurperiode zorg te dragen voor voldoende brandstof. De scooter dient volgetankt (Euro95) weer ingeleverd te worden. Is dit niet gebeurd dan wordt er € 20,- in rekening gebracht. De huurder kan ook via de site een regeling “afkoop volle tank per scooter à € 12,5” aanvinken

ARTIKEL 18

Bij het ontvangen van verkeersboetes ten gevolge van de door huurder begane overtredingen van verkeersvoorschriften ten tijde van de huurperiode, wordt er per verskeersboete €20,- administratiekosten berekend. Daarnaast moet de huurder de boete(s) voldoen aan de verhuurder en/of EYE Rent, ook wanneer men niet gelijk de boete(bedrag) te horen krijgt of te zien krijgt.

ARTIKEL 19

Het is ten strengste verboden voorafgaande of tijdens het gebruik van de scooter(s) onder invloed te zijn van alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen die de rijvaardigheid beinvloeden.

ARTIKEL 20

Alle verantwoordelijkheid, betrekking hebbende op tijdige en juiste verstrekking van vooraf gegeven schriftelijke huurvoorwaarden aan deelnemers cq huurders, verhuurders, valt inhoudelijk uitsluitend en alleen onder de informatieplicht van de opdrachtgever cq contactpersoon.

ARTIKEL 21

In het geval van diefstal dient altijd de volledige kosten te worden voldaan. Bij defect aan de scooter(s), dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal de verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen mits beschikbaar. De scooter dient nooit onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is en de scooter met het kettingslot vastgemaakt is aan een vast voorwerp.

ARTIKEL 22

Bij een reservering dient men op de juiste afhaaltijd aanwezig te zijn. Wordt de scooter(s) niet opgehaald, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd zodra het gereserveerde retourmoment verstreken is. Automatisch annuleringen als gevolg door ‘no show’ resulteren in betaling van het gehele huurbedrag.

ARTIKEL 23

Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de scooter(s) op onverharde wegen te begeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan duinen, bospaden en strand. De afgebeelde scooters kunnen afwijken van de modellen die de verhuurder  in de verhuur heeft.


Terug
Deel het met uw vrienden!

Contactgegevens

Facebook